1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w warsztatach „linuxowych” – programowanie urządzeń z ekranami dotykowymi [dalej: Warsztaty], a także zasady komunikacji z Organizatorem.
  2. Organizatorem Warsztatów jest Elhurt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Galaktycznej 35A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000204930, posiadająca NIP: 5841956314 [dalej: Organizator].
  3. Organizator realizuje Warsztaty w zakresie i terminach podanych pod adresem https://www.elhurt.com.pl/ lub przekazanych Uczestników w korespondencji e – mail.
  4. Informacje zawarte na stronie internetowej Organizatora lub portalu, za pośrednictwem którego można złożyć formularz zgłoszeniowy na Warsztaty, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
  5. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika jest Organizator. Uczestnik, przesyłając zgłoszenie, wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w zgłoszeniu danych osobowych przez Organizatora na zasadach szczegółowo określonych w klauzuli informacyjnej znajdującej się TUTAJ.
  6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia na Warsztaty i obowiązują wszystkich Uczestników. W celu skutecznego zgłoszenia na Warsztaty Uczestnik musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane pod adresem https://www.elhurt.com.pl/.
  8. Treść Regulaminu jest stale dostępna dla Uczestnika, a Uczestnik może go kopiować i przechowywać.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumenta, o ile mają zastosowanie.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Udział w warsztatach jest darmowy, ale podstawowym warunkiem uczestnictwa jest:
  2. wyrażenie zgody przez osobę zgłaszającą chęć udziału w warsztatach na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług i produktów Organizatora, a także materiałów edukacyjnych związanych z zakresem Warsztatów oraz
  3. przesłanie kwestionariusza rekrutacyjnego do dnia 30.10.2-23 roku.
  4. Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które podczas rejestracji użyją dresu e – mail w domenie firmowej.
  5. Warunkiem udziału w Warsztatach jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Uczestnika kwestionariusza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://konfeo.com/. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która zgłosi udział w Warsztatach, wskaże wymagane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe i zostanie wybrana do udziału w Warsztatach, na zasadach określonych w niniejszym pkt II Regulaminu [Uczestnik].
  6. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik oraz wskazana przez niego osoba przełożona otrzyma e – mail systemowy z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia, na adres mailowy podany w kwestionariuszu zgłoszeniowym. Otrzymanie tego e – maila nie jest równoznaczne z rezerwacją udziału Uczestnika w Warsztatach.
  7. Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia Organizator udostępni osobom zakwalifikowanym po zakończeniu rejestracji. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w pierwszym terminie Warsztatów, zostaną umieszczone na liście rezerwowej, chyba, że wycofają swoją zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych.
  8. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru Uczestników Warsztatów i przeprowadzenie oceny ich zgłoszeń na obiektywnych zasadach, biorąc pod uwagę zakres działalności organizacji/firmy, w której Uczestnik jest zatrudniony/z którą współpracuje lub uczelni, na której studiuje i kierunku studiów, w celu doboru Uczestników posiadających już podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie objętym tematyką warsztatów.
  9. Uczestnik zakwalifikowany na Warsztaty otrzyma oddzielną wiadomość e-mail z informacją o terminie i miejscu warsztatów lub sposobu uczestnictwa w warsztatach, która zostanie wysyłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora, a uniemożliwiających lub utrudniających organizację Warsztatów.
  11. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone są Warsztaty. Z zasadami tymi każdy Uczestnik zostanie zapoznany przed rozpoczęciem Warsztatów.
  12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywają się Warsztaty, jak również jakiekolwiek straty spowodowane w sposób zamierzony względem Organizatora, wykładowców lub innych Uczestników.
  13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas trwania Warsztatów, powstałe bez jego winy.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez Uczestnika podczas Warsztatów.

Niniejszy Regulamin dot. 1 edycji warsztatów i obowiązuje od dnia 01.09.2023 roku.