§ 1

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną [dalej: Regulamin] został wprowadzony do stosowania przez Elhurt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 35 a, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr: 0000204930, zwaną [dalej: Usługodawca] na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przez Usługodawcę przed zawarciem umowy na stronie www.elhurt.com.pl. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o serwisie internetowym www.elhurt.com.pl rozumie się przez to wszystkie serwisy, do których odsyła serwis internetowy www.elhurt.com.pl, a które są administrowane przez Elhurt Sp. z o.o. [dalej: Serwis].
 4. Na żądanie Usługobiorcy, tj. każdego użytkownika Serwisu Regulamin jest udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

§ 2

 1. Samo udostępnienie Regulaminu nie prowadzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca informuje o oferowanych przez siebie produktach na stronie internetowej. Po uzyskaniu zapytania o konkretny towar od Usługobiorcy, Usługodawca potwierdza jego dostępność oraz przygotowuje ofertę cenową, którą następnie przekazuje Usługobiorcy na wskazany przez niego adres mailowy. Dalsza komunikacja w sprawie oferty następuje za pomocą poczty mailowej.
 3. W przypadku zapytania o większą ilość towarów, Usługodawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty jest upoważniony do sprawdzenia kondycji finansowej Usługobiorcy.
 4. Złożenie przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub przyjęcie przez Usługobiorcę oferty Usługodawcy jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca nie daje gwarancji zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie zapytania z uwagi na ograniczoną dostępność prezentowanych produktów.
 6. Usługodawca nie gwarantuje poprawności opisów produktów, które są przekazywane Usługodawcy bezpośrednio przez posiadający towar podmiot zewnętrzny.
 7. W przypadku braku możliwości podzielenia towaru sprzedawanego oryginalnie w paczkach wielokrotności opakowań, Usługodawca zobligowany jest do jego sprzedaży w takiej większej ilości elementów.
 8. Wszystkie transakcje zawierane w oparciu o kierowane przez stronę internetową zapytania podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru formy dokonywania płatności za zamówiony towar. Formą preferowaną przez Usługodawcę jest przedpłata. Warunki te mogą ulec zmianie w ramach prowadzonych przez strony negocjacji.
 10. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów.
 11. W celu prawidłowego korzystania z usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0.);
  2. monitor o rozdzielczości co najmniej 1024×768;
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 4, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu

§ 3

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron

§ 4

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  1. usługi informacyjne;
  2. usługi komunikacyjne.
 2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu.

§ 5

 1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.
 2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje:
  1. ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności;
  2. informacje o katalogu produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem Usługodawcy;
  3. informacje o współpracujących z Usługodawcą podmiotach (dostawcy, producenci itp.);
  4. informacje o aktualnościach związanych z działalnością bieżącą Usługodawcy.
 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem Usługodawcy.
 4. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:
  1. usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje możliwość zapisania się na subskrypcję newsletterów;
  2. usługi kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

§ 6

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług, a w szczególności z tytułu:
  1. niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy;
  2. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia;
  3. dostarczenia towaru niezgodnego z opisem obarczonego defektem technicznym lub zniszczonego.
 2. W przypadku zakupu przez Usługobiorcę towaru dostarczanego do magazynu Usługodawcy od podmiotu zewnętrznego, towar ten podlega kontroli jakości przeprowadzanej przez Usługodawcę. W przypadku braku możliwości dopuszczenia produktu z uwagi na jego wady, Usługobiorca ma możliwość zaakceptowania tych wad i zakupu produktu lub odstąpienia od umowy bez ponoszenia dalszych kosztów.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: elhurt@elhurt.com.pl.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą złożenia reklamacji.
 5. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 3 pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się reklamującego.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. imię, nazwisko albo nazwę, oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego;
  2. dokładne określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem roszczenia.
 7. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych określonych w punkcie 5, a ich podanie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca wzywa Reklamującego do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Po upływie terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym poucza się Reklamującego.
 8. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.
 9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 10. Odpowiedź zawiera rozstrzygnięcie o uznaniu, lub odmowie uznania reklamacji, a w przypadku odmowy również uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 7

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu określa Polityka Prywatności.

§ 8

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy.
 4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy kontaktowych przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 7. Usługodawca może zmienić treść Regulaminu w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi umową lub ich modyfikacji;
  2. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych produktów lub usług, modyfikacji lub rezygnacji Usługodawcy z oferowania produktów lub usług;
  3. zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez Usługodawcę czynności objętych umową; wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany przepisów obowiązujących regulujących relacje Usługodawcy z Usługobiorcą;
  4. zmiany warunków prowadzenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej.
 8. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Serwisu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
  1. zmian danych zawartych w ramach Serwisu;
  2. zmian parametrów technicznych Serwisu;
  3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;
  4. całkowitego wycofania Serwisu w każdym czasie.
 10. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.