KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o przetwarzaniu danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostały wskazane w formularzu zgłoszeniowym na warsztaty organizowane przez Administratora przez Pani/Pana podwładnego/współpracownika. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia innych działań związanych z organizacją warsztatów – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) wspomnianego Rozporządzenia. Organizator może również informować Panią/Pana o innych ofertach szkoleniowych, działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest Elhurt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Galaktycznej 35A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204930, posiadająca NIP: 5841956314.

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: szkolenia@elhurt.com.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

 1. Dane osobowe przetwarzane są w związku z podjętą współpracą w zakresie realizacji warsztatów, w celu prowadzenia niezbędnych działań związanych z ich organizacją, korespondencją w tym zakresie ze zgłoszonymi uczestnikami oraz osobami ich zgłaszającymi, a także w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu innych jego produktów lub usług oraz innych związanych z ochroną interesów przedsiębiorcy ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest zgłoszenie uczestnika na warsztaty, w którym wskazał on Pani/Pana dane osobowe w celu wzięcia udziału w warsztatach oraz prawnie uzasadniony interes Administratora do ich przetwarzania, również w celach marketingowych.
 3. Odbiorcą danych oprócz podmiotów organizujących warsztaty, mogą być również podmioty świadczące usługi informatyczne wykorzystywane w warsztatach, bądź też organy uprawnione do takiego dostępu z mocy prawa, a także podmioty powiązane z Administratorem kapitałowo lub osobowo, świadczące na jego rzecz inne usługi.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w klauzuli, tj.

 • w związku z podjętą współpracą w zakresie realizacji warsztatów oraz prowadzenia niezbędnych działań związanych z ich organizacją – do czasu ich zakończenia, po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków;
 • w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę̨ takiego przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich.
 2. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy Administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

Przysługujące prawa

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane są przetwarzane przysługują poniższe prawa do:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

(szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiada Pani / Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań w związku ze zgłoszeniem uczestnika, który podał Pani /Pana dane osobowe, do udziału w warsztatach.
 4. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru nie będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Administrator informuje również, że:

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, Administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.