Koszyk (0)

Wyszukiwarka produktów

wyszukiwanie rozszerzone
wyszukiwanie dokładne

Nagłówek

Ponad 1 mln różnych części elektronicznych. Hurtowe ceny dla każdej ilości!

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.elhurt.com.pl oraz Ogólne warunki sprzedaży towarów/usług

 

1. Regulamin sklepu internetowego www.elhurt.com.pl

2. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów/Usług.

3. Załączniki do pobrania: Regulamin Sklepu Internetowego www.elhurt.com.pl, Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów/Usług oraz Formularz zgłoszenia reklamacji towaru, Ogólne Warunki Dostaw.

 

 

 
 
z dnia 25 maja 2018 r.
 
 
 
§ 1
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Elhurt dostępnego pod adresem www.elhurt.com.pl. Ponadto, niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego oraz jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep Internetowy Elhurt, działający pod adresem www.elhurt.com.pl, prowadzony jest przez ELHURT Sp. z o.o. („ELHURT”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 35A, Gdańsk 80-299, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204930, NIP: 584-19-56-314, REGON: 191231369, kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł.

3. Sklep Internetowy Elhurt dokonuje sprzedaży wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie na rzecz podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego. W celu dokonania zakupu z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy się skontaktować z działem handlowym Elhurt Sp. z o.o. na adres e-mail: elhurt@elhurt.com.pl.

4. Klientem („Klient”) w rozumieniu niniejszego Regulaminu („Regulamin”) jest podmiot dokonujący zakupu towarów od ELHURT, które prezentowane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego Elhurt (Sklep). 

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga rejestracji poprzez rejestrację wirtualnego konta, przy czym rejestracja konta oraz dokonywanie zakupów w Sklepie zapisami są równoznaczne z akceptacją Regulaminu o treści obowiązującej w dacie złożenia przez Klienta zamówienia. 

6. Aktualny Regulamin Sklepu opublikowany jest na stronie internetowej ELHURT www.elhurt.com.pl w zakładce „Regulamin”. Tym samym, Regulamin jest udostępniony Klientowi przed zawarciem umowy, przy czym Klient może go skopiować, przechowywać i odtwarzać, a ELHURT umożliwia jego pobranie w pliku PDF.

7. Konto w Sklepie umożliwia śledzenie statusu wszystkich zamówień.

8. Jeżeli zapisy Regulaminu  nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia związane z uzgadnianiem treści i wykonywaniem umowy, wymagają dla swej skuteczności posługiwania się odpowiednimi funkcjami dostępnymi na koncie Klienta, pocztą elektroniczną, faxem bądź formy pisemnej. Wszelkie ustalenia dokonane z naruszeniem powyższego zapisu są nieważne.

9. Dokonana przez Strony zmiana poszczególnych zapisów Regulaminu odnosi skutek wyłącznie wobec transakcji, w związku z którą Strony dopuściły odstępstwo od Regulaminu, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

10. Wszelkie ogólne warunki handlowe lub podobne dokumenty dotyczące realizacji dostaw stosowane przez Klienta nie mają zastosowania.

 
 
§ 2
 
 

1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia przez ELHURT zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest generowane na koncie Klienta.

2. Wszelkie informacje dotyczące Towarów (w tym ceny) zawarte na stronie internetowej www.elhurt.com.pl lub we wszelkich materiałach informacyjnych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, a umowa zawierana jest dopiero po potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ostateczna cena sprzedaży Towaru jest automatycznie generowana przez system w trakcie składania zamówienia przez Klienta i jest znana Klientowi przed złożeniem zamówienia. 

3. Zawarta miedzy Stronami umowa nie stanowi sprzedaży na próbę ani z zastrzeżeniem zbadania Towaru.

4. ELHURT może przyjąć do realizacji zamówienie w części, chyba że Klient wyraźnie zastrzegł w zamówieniu, że interesuje go wyłącznie wykonanie w całości. 

5. ELHURT zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. ELHURT jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli Klient należności opóźnia się z realizacją wobec ELHURT jakichkolwiek należności, w szczególności opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane zamówienia, do czasu zaległości wykonania tych zobowiązań. Ponadto, ELHURT może powstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu całkowitej zapłaty ceny przez Klienta. W powyższych przypadkach, działanie ELHURT nie stanowi opóźnienia w wykonaniu umowy. 

7. Termin dostawy określony na stronie www.elhurt.com.pl jest terminem orientacyjnym, który jest ostatecznie określany przez ELHURT w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przy czym tak oznaczony termin należy liczyć od dnia zapłaty przez Klienta pełnej ceny zakupu. Jeżeli w potwierdzeniu złożenia zamówienia nie został wskazany termin dostawy towaru, ELHURT potwierdzi dostępność towaru od swojego dostawcy, o czym ELHURT niezwłocznie powiadomi Klienta wskazując brak dostępności towaru lub termin dostawy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. ELHURT nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności z tytułu rozwiązania / wygaśnięcia umowy z powodu braku dostępności towaru, poza zwrotem uiszczonej ceny. Jednocześnie w takiej sytuacji brak wskazania przez ELHURT terminu wydania towaru poczytuje się za przyjęcie terminu określonego przez Klienta lub na stronie www.elhurt.com.pl.

8. Klient może składać zamówienia z dostawą na określone przyszłe terminy. ELHURT zastrzega sobie prawo wcześniejszego dostarczenia towaru, przed uzgodnionym terminem.

 
                            
§ 3
 
 

1. Jeżeli Strony nie się uzgodniły inaczej, towar zostanie odebrany przez Klienta osobiście z magazynu ELHURT. Towar może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez ELHURT. W razie braku wskazania przez Klienta adresu dostawy, towar zostanie dostarczony na adres siedziby Klienta.

2. Koszty transportu ponosi Klient i są one doliczane do faktury za towar. W trakcie składania zamówienia przez Klienta system automatycznie wylicza koszt transportu, umożliwiając Klientowi zapoznanie się z nim przed złożeniem zamówienia.

3. Jeśli towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem przewoźnika, wydanie towaru Klientowi następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi; z tą też chwilą na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

4. W przypadku nieuprawnionego braku odbioru towaru przez Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Klienta z dniem następującym po terminie, w jakim miało dojść wydania towaru.

5. W każdym przypadku nieuprawnionego braku odbioru Towaru (zarówno z ELHURT, jak i od przewoźnika) Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ELHURT wynagrodzenia za magazynowanie towaru w kwocie 0,05 % wartości netto nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze; wynagrodzenie płatne jest z dołu, na koniec danego miesiąca, a do wyżej wskazanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT.

6. Jeśli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Klient jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku Towaru.

7. W przypadku uszkodzenia przesyłki zawierającej towar, Klient zobowiązany jest spisać wspólnie z przewoźnikiem protokół obejmujący spis dostrzeżonych nieprawidłowości. Strony przyjmują, że brak spisania protokołu oznacza, iż podczas transportu nie nastąpił ubytek ani uszkodzenie towaru.

8. Niezależnie od innych uzgodnień, ELHURT jest uprawniony do jednostronnej zmiany ilości zamówionego towaru, w tym modułów elektronicznych i obwodów drukowanych (PCB), w zakresie nieprzekraczającym 5 % pierwotnie zamówionej przez Klienta ilości. W takim przypadku dostarczenie mniejszej lub większej ilości towaru nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez ELHURT, a Klient jest zobowiązany do zapłaty za rzeczywiście wydaną ilość towaru.

9. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku minimalna wielkość zamówienia to większa z ilości wynikających z MOQ (minimalna wielkość opakowania ) lub MPQ (minimalna wartość zamówienia danego towaru).

 
 
§ 4
 
 

1. Cena sprzedaży towaru to cena określona na stronie www.elhurt.com.pl w wysokości aktualnej w dacie złożenia zamówienia, o ile nie została uzgodniona indywidualnie przez Strony.

2. Ceny podane w walucie obcej są przeliczane na złotówki według kursu sprzedaży walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

3. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, wszystkie ceny wskazane przez ELHURT są cenami netto i będzie do nich doliczany podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

 
 
§ 5
 
 

1. Przy składaniu zamówienia Klient dokonuje wyboru, czy towar ma zostać wysłany za pobraniem czy po uprzednim uiszczeniu pełnej ceny (tj. na zasadzie przedpłaty). ELHURT zastrzega sobie prawo odmowy wysłania towaru za pobraniem, bez podania przyczyny, w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest zapłacić całą cenę przed wydaniem Towaru.

2. Klient zobowiązany jest do wskazania w tytule przelewu numeru potwierdzenia złożenia zamówienia, za które płaci. 

3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego ELHURT. 

4. O ile Strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, do czasu zapłaty ceny przez Klienta ELHURT może wstrzymać wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, co nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez ELHURT. 

5. Klient zrzeka się wobec ELHURT prawa do potrącania wierzytelności oraz zrzeka się uprawnienia do przelewu praw wynikających z umów zawartych z ELHURT bez uprzedniej zgody Elhurt wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

6. ELHURT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 

7. Elhurt wystawia faktury w formie elektronicznej. Faktura VAT wystawiana jest w chwili przygotowania towaru do wysyłki i pobierana jest przez Klienta z konta w serwisie www.elhurt.com.pl. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej.

8. Z dniem postawienia Klienta w stan likwidacji lub z dniem wykreślenia wpisu dotyczącego Klienta z CEiDG, a także w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożenia wniosku o wszczęcie lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wszystkie wierzytelności należne ELHURT stają się natychmiast wymagalne.

 
 
§ 6
 
 

1. Elhurt może udzielić Kupującemu – na piśmie lub mailowo - limitu transakcyjnego, który może być uzależniony w szczególności od limitu ubezpieczenia przyznanego Elhurt przez podmiot ubezpieczający transakcje z Klientami, współpracujący z Elhurt (Ubezpieczyciel). O ile Elhurt nie wskazał inaczej, limit transakcyjny wynosi 10 000 złotych.

2. Za limit transakcyjny uznaje się każdorazowo sumę wszystkich wymagalnych i niewymagalnych należności Klienta względem Elhurt wraz z aktualną wartością materiałów i komponentów zgromadzonych lub zamówionych przez Elhurt na potrzeby realizacji zamówień Klienta.

3. Elhurt jest uprawniony w każdym czasie do zmiany kwoty limitu transakcyjnego, ze skutkiem na przyszłość, w szczególności w przypadku obniżenia lub cofnięcia limitu ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela lub powzięcia informacji o zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Klienta.

4. W przypadku przekroczenia limitu transakcyjnego, Elhurt jest uprawniony do wstrzymania realizacji wszelkich zamówień na rzecz Klienta do czasu złożenia przez Klienta dodatkowych, określonych przez Elhurt  zabezpieczeń, co nie stanowi opóźnienia Elhurt w wykonaniu umowy.

5. Brak złożenia zabezpieczenia na żądanie Elhurt w takim przypadku uprawnia Elhurt do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub – zgodnie z wyborem Elhurt – odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na udzielenie zabezpieczenia.

 
 
§ 7
 
 

1. Klient staje się właścicielem Towaru z chwilą całkowitej zapłaty za ten Towar (zastrzeżenie własności). Po upływie terminu płatności, ELHURT ma prawo zażądać od Klienta zwrotu Towarów, za które nie została dokonana całkowita zapłata. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności przez ELHURT nie oznacza odstąpienia od umowy.

2. Do czasu całkowitej zapłaty za Towar uznaje się, że Klient nieodpłatnie przechowuje Towar, którego właścicielem – w myśl ust. 1 powyżej – jest ELHURT.

 
 
§8
 
 

1. Parametry i opisy towarów widniejących w Sklepie są orientacyjne, ELHURT zastrzega sobie możliwość dostarczenia towaru o innych parametrach, niż te podane na stronie internetowej Sklepu.

2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

4. ELHURT jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z typowego przeznaczenia Towaru albo, jeśli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

5. Klient zgłasza reklamację na formularzu reklamacyjnym (patrz: zakładka „Regulamin”) za pomocą poczty e-mail, pod rygorem nieważności. W reklamacji Klient powinien opisać dostrzeżone wady, załączyć zdjęcia, dokumentację testową oraz przesłać – na żądanie ELHURT – cały towar dotknięty wadami albo jego część.

6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty ceny za towar objęty reklamacją.

7. Klientowi przysługują z tytułu rękojmi wyłącznie dwa uprawnienia: wymiana wadliwego towaru na nowy lub naprawa towaru a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe lub będzie powodowało po stronie ELHURT znaczne trudności lub koszty – zwrot ceny za wadliwe egzemplarze Towarów, zgodnie z jednostronnym wyborem ELHURT.

8. Wymiana bądź naprawa towaru nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w szczególności z uwzględnieniem czasu niezbędnego do sprowadzenia towaru lub komponentu od dostawcy. ELHURT podejmie starania, ażeby termin ten był jak najkrótszy.  Jeżeli ELHURT wymieni wadliwy towar lub usunie wady stosownie do zapisu niniejszego ustępu, Klient nie może żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

9. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie przetestował Towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego odbioru i nie zawiadomił o dostrzeżonej wadzie ELHURT w terminie kolejnych 5 dni kalendarzowych. Jeżeli natomiast wada jest tego rodzaju, że nie mogła zostać wykryta podczas testów, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zawiadomi ELHURT o dostrzeżonej wadzie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej wykrycia, lecz nie dalej niż 3 miesiące od daty wydania Towaru. Wraz ze zgłoszeniem wady Klient zobowiązany jest każdorazowo wykazać zachowanie powyższych terminów.

10. ELHURT zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie dalej niż w terminie 14 dni od daty jej kompletnego i prawidłowego zgłoszenia.

11. Jeśli Klient nie zgadza się z odpowiedzią na reklamację, Strony mogą zlecić przeprowadzenie szczegółowych badań co do jakości Towaru, faktu wystąpienia wady oraz jej zakresu, specjalistycznemu instytutowi. W takiej sytuacji termin na ponowne rozpatrzenie reklamacji rozpocznie swój bieg od daty otrzymania przez Strony raportu zawierającego wyniki badań. Koszty wstępne sporządzenia raportu, w szczególności ewentualna zaliczka, zostaną pokryte przez Strony w równych częściach. W razie niezasadności reklamacji, wszelkie koszty sporządzenia raportu pokrywa Klient.

12. Jeśli zakupionym przez Klienta towarem są obwody drukowane (PCB), Klient zobowiązany jest przeprowadzić montaż testowy na jednym obwodzie. Do montażu pozostałych obwodów Klient może przystąpić dopiero po pozytywnym wyniku montażu testowego i poinformowaniu ELHURT o wyniku testu. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej ani odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli Klient zaniecha przeprowadzenia montażu testowego. 

13. Klient obowiązany jest przeliczyć dostarczony towar niezwłocznie po jego odbiorze od przewoźnika lub ELHURT. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi dotyczące braków ilościowych dostarczonego towaru, jeśli najdalej na koniec kolejnego dnia po dniu dostawy nie zgłosi tych braków do ELHURT.

 
 
§ 9
 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, ELHURT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niedotrzymania terminu dostawy oraz na skutek dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte na stronie internetowej Sklepu.

2. ELHURT ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko za bezpośrednią szkodę wyrządzoną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W razie powstania odpowiedzialności odszkodowawczej ELHURT, jest on zobowiązany do pokrycia wyłącznie rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta. Odpowiedzialność ELHURT z tytułu poniesionej straty ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości netto Towaru, w związku z którym powstała szkoda. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta lub jego kontrahenta.

3. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporu między ELHURT a Klientem, związanego pośrednio lub bezpośrednio ze złożonym zamówieniem, przyjętą ofertą i zawartą umową, będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ELHURT.

 
 
§ 10
 
 

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

2. stacja Klienta powinna być wyposażona w jedną z poniższych przeglądarek:

  1. Internet Explorer 8.0 lub nowszy,
  2. Mozilla Firefox 14 lub nowsza,
  3. Opera 12.0 lub nowsza,
  4. Google Chrome 22.0 lub nowszy

3. zalecana rozdzielczość: 1024x 768 pikseli.

 
 
§ 11
 
 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Elhurt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 35 a, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr: 0000204930, zwana dalej: „Administratorem”.

2. Klient może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Galaktyczna 25 a, 80-299 Gdańsk lub na adres e – mail: ado@elhurt.com.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa  sprzedaży, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Podstawą do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes.

4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją wymienionej powyżej umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem lub w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu jego produktów lub usług.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zaniechanie ich podania lub niewyrażenie zgody na niektóre funkcjonalności („Cookies”) spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy lub korzystanie z serwisów Administratora będą niemożliwe.

6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. maksymalnie przez okres 6 lat, z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów podatkowych lub związanych z ewentualną windykacją.

7. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się hostingiem, świadczącym usługi kurierskie, księgowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, prawnicze oraz dostawcom systemów płatniczych na potrzeby transakcji zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

8. Administrator będzie przekazywał Twoje dane do państw trzecich (USA), jednakże będą to wyłącznie podmioty z certyfikatem Tarczy Prywatności UE-USA (Google, Facebook, Linkedin). Masz prawo uzyskać kopie takich danych.

9. Masz także prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania, jednak tylko w zakresie doboru wersji językowej serwisu, oferty reklamowej w oparciu o Twoje wcześniejsze transakcje i zapytania lub inną aktywność w serwisach Administratora.

11. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania. Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływa.

12. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez ELHURT danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

 
 
§ 12
 
 

1. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. 

2. Czasowe zawieszenie działania Sklepu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych nie wywołuje żadnego skutku wobec umowy, która w tym czasie – w razie potrzeby – będzie wykonywana w drodze oświadczeń składanych za pomocą poczty e-mail lub w formie pisemnej.

3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych konta w Sklepie, w szczególności swojej nazwy, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany na potwierdzeniu złożenia zamówienia uważane będą za skuteczne.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów lub usług (“Towary”) oferowanych przez spółkę ELHURT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

2. Klientem („Klient”) w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży („OWS”) jest podmiot dokonujący zakupu Towarów od ELHURT Sp. z o. o. („ELHURT”) z siedzibą w Gdańsku (adres: Gdańsk 80-299 ul. Galaktyczna 35A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204930, NIP: 584-19-56-314, REGON: 191231369, kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł), będącej przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (z późniejszymi zmianami).

3. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów zawieranych przez Klientów z ELHURT. OWS opublikowane są ponadto na stronie internetowej ELHURT www.elhurt.com.pl. Tym samym, OWS są udostępnione Klientowi przed zawarciem umowy, przy czym Klient może je skopiować, przechowywać i odtwarzać.

4. Moc wiążąca OWS nie jest uzależniona od złożenia oświadczenia w tym zakresie przez Klienta. Przyjęcie przez Klienta OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów i zamówień. W pozostałych przypadkach, złożenie przez Klienta zamówienia oznacza związanie OWS dostępnymi na stronie internetowej ELHURT w dniu potwierdzenia złożenia zamówienia.

5. Jeżeli zapisy OWS nie stanowią inaczej, zamówienie oraz wszelkie oświadczenia związane z uzgadnianiem treści i wykonywaniem umowy, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub e-mailowej. Wszelkie ustalenia dokonane z naruszeniem powyższego zapisu są nieważne.

6. Dokonana przez Strony zmiana poszczególnych zapisów OWS odnosi skutek wyłącznie wobec transakcji, w związku z którą Strony dopuściły odstępstwo od OWS, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej oraz wyłącznie w przypadku, gdy zmiana została ustalona na piśmie lub mailowo, pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie ogólne warunki handlowe lub podobne dokumenty dotyczące realizacji dostaw stosowane przez Klienta nie mają zastosowania chyba, że Elhurt wyrazi na to zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda Elhurt nie może być milcząca ani dorozumiana. Elhurt niniejszym oświadcza, że nie zawiera umów na warunkach przewidzianych w art. 3854 Kodeksu Cywilnego.

 
§ 2 Zawarcie umowy
 

1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez ELHURT złożenia zamówienia przez Klienta lub z chwilą przystąpienia przez ELHURT do realizacji zamówienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Art. 682 Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania w stosunku do ofert składanych ELHURT przez Klientów.

2. Jeżeli Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie uzgodniły inaczej, zawarta miedzy Stronami umowa nie stanowi sprzedaży na próbę ani z zastrzeżeniem zbadania Towaru.

3. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez ELHURT może dotyczyć realizacji zamówienia w części, chyba że Klient wyraźnie zastrzegł w zamówieniu lub ofercie, że interesuje go wyłącznie wykonanie w całości.

4. ELHURT jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli Klient opóźnia się z realizacją wobec ELHURT jakichkolwiek zobowiązań, w tym w szczególności zalega z zapłatą świadczeń pieniężnych, do czasu wykonania tych zobowiązań. Ponadto, ELHURT może powstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu całkowitej zapłaty ceny przez Klienta. W powyższych przypadkach działanie ELHURT nie stanowi opóźnienia w wykonaniu umowy.

5. Jeżeli wcześniej nie oznaczono terminu wydania Towaru, ELHURT określa ten termin w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

6. Jeżeli w potwierdzeniu złożenia zamówienia nie został wskazany termin wydania Towaru (realizacji umowy), umowę z Klientem uważa się za zawartą pod warunkiem uzyskania przez ELHURT potwierdzenia dostępności Towaru od swojego dostawcy, o czym ELHURT niezwłocznie powiadomi Klienta wskazując brak dostępności Towaru lub termin wydania Towaru (realizacji umowy), nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. ELHURT nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności z tytułu rozwiązania / wygaśnięcia umowy z powodu nieziszczenia się warunku, o którym mowa w niniejszym ust. 6 (warunkiem wejścia umowy w życie w chwili określonej w ust. 1 jest brak informacji od ELHURT o braku dostępności Towaru). Jednocześnie w takiej sytuacji brak wskazania przez ELHURT terminu wydania Towaru poczytuje się za przyjęcie terminu określonego przez Klienta w złożonym zamówieniu lub ofercie.

7. ELHURT jest uprawniony do wcześniejszego dostarczenia Towaru, przed uzgodnionym terminem.

8. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, umowy, oferty lub potwierdzenia złożenia zamówienia, ELHURT jest uprawniony do jednostronnej zmiany ilości zamówionego Towaru, w  tym modułów elektronicznych i obwodów drukowanych (PCB), w zakresie nieprzekraczającym 5 % pierwotnie zamówionej przez Klienta ilości. W takim przypadku dostarczenie mniejszej lub większej ilości Towaru nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez ELHURT, a Klient jest zobowiązany do zapłaty za rzeczywiście wydaną ilość Towaru.

9. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku minimalna wielkość zamówienia to większa z ilości wynikających z MOQ (minimalna wielkość zamówienia danego towaru) lub MPQ  (minimalna wielkość opakowania).

10. W przypadku zmian w specyfikacji lub dokumentacji, zmniejszenia lub anulowania zamówienia, przesunięcia terminu realizacji zamówienia przez Klienta o więcej niż 3 miesiące w stosunku  do terminu pierwotnego itp., Klient zwróci Elhurt w całości koszty zakupu lub koszty anulowania zamówień u poddostawców dotyczące elementów zamówionych lub zgromadzonych na potrzeby realizacji danego zamówienia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 7.

11. Klient jest zobowiązany do zakupu materiałów, które zostały zamówione przez Elhurt na potrzeby realizacji zamówienia Klienta w MOQ lub MPQ, jeżeli nie zostaną one wykorzystane w całości  przy realizacji zamówienia Klienta lub realizacji przyszłych zamówień Klienta w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia realizacji zamówienia, z tytułu którego powstała nadwyżka.  Rodzaj elementów określa przedstawiona przez Elhurt oferta oraz specyfikacja. Cena odkupu nadwyżki przez Klienta, o ile nie została określona w ofercie, zostanie ustalona na podstawie ceny  danego elementu prezentowanej na stronie www.elhurt.com.pl z dnia przedstawienia żądania odkupu.
 
12. Elhurt w związku ze współpracą z Klientem może, poprzez zakup materiałów lub elementów potrzebnych do realizacji bieżących i przyszłych zamówień Klienta, utworzyć tzw. bufor. Strony  ustalają termin postawienia do dyspozycji Klienta bufora przez Elhurt (RSD). O ile Elhurt nie wskazał inaczej na piśmie lub za pośrednictwem e - mail, bufor powinien zostać zużyty na potrzeby  realizacji zamówień Klienta najpóźniej w terminie 6 miesięcy od RSD. Po tym terminie Klient jest zobowiązany niezwłocznie odebrać cały niewykorzystany bufor oraz dokonać za niego zapłaty.  Cena odkupu niewykorzystanego bufora przez Klienta, o ile nie została określona w ofercie lub potwierdzeniu złożenia zamówienia, zostanie ustalona na podstawie ceny danego elementu  prezentowanej na stronie www.elhurt.com.pl z dnia przedstawienia żądania odkupu.
 
 
§ 3 Wydanie towaru
 

1. Jeżeli Strony inaczej nie uzgodniły, Klient zobowiązany jest odebrać Towar z siedziby ELHURT.

2. Jeśli Towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem przewoźnika, wydanie Towaru Klientowi  następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi; z tą też chwilą na Klienta przechodzą korzyści i  ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

3. W przypadku nieuprawnionego braku odbioru Towaru przez Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub  zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta z dniem następującym po terminie, w jakim miało dojść do  wydania Towaru. Ponadto, w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ELHURT dodatkowego wynagrodzenia za magazynowanie Towaru w kwocie 0,05 % wartości netto  nieodebranego Towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze; wynagrodzenie płatne jest z dołu, na  koniec danego miesiąca, a do wyżej wskazanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT.

4. Jeżeli Strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, Klient jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko  dokonać rozładunku Towaru.

5. W przypadku uszkodzenia przesyłki zawierającej Towar, Klient zobowiązany jest spisać wspólnie z  przewoźnikiem protokół obejmujący spis dostrzeżonych nieprawidłowości. Strony przyjmują, że brak spisania protokołu oznacza, iż podczas transportu nie nastąpił ubytek ani uszkodzenie Towaru.

 
§ 4 Cena towaru
 

1. Cena sprzedaży Towaru uzgodniona jest indywidualnie przez Strony albo określona jest na stronie www.elhurt.com.pl w wysokości aktualnej w dacie  złożenia zamówienia. Ponadto, wysokość ceny może zostać jednostronnie określona przez ELHURT na podstawie analizy dotychczasowej współpracy Stron, z tym, że w takiej sytuacji cena nie może znacząco odbiegać na niekorzyść Klienta od ostatnio stosowanej ceny między Stronami w odniesieniu do takiego samego Towaru.

2. Ceny podane w walucie obcej są przeliczane na złotówki według kursu sprzedaży walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

3. Jeżeli Strony wyraźnie nie ustaliły inaczej, uzgodniona cena nie zawiera kosztów wydania i odebrania Towaru, w tym także kosztów jego dostarczenia  przez przewoźnika, a koszty te obciążają Klienta.

4. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, wszystkie ceny wskazane przez ELHURT są cenami netto i będzie do nich doliczany podatek VAT w stawce  obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

 
§ 5 Warunki płatności
 

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zakupiony Towar w terminie wskazanym na fakturze VAT lub fakturze pro forma, na rachunek bankowy podany na  fakturze lub fakturze pro forma.

2. Dniem zapłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym ELHURT.

3. Jeżeli Strony postanowiły, że Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki, do czasu jej zapłaty ELHURT przysługuje prawo wstrzymania realizacji zamówienia, co  nie będzie traktowane jako opóźnienie ELHURT.

4. Klient zrzeka się wobec ELHURT prawa do potrącania wierzytelności oraz zrzeka się uprawnienia do przelewu praw wynikających z umów zawartych z ELHURT  bez uprzedniej zgody ELHURT wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

5. ELHURT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

6. Z dniem postawienia Klienta w stan likwidacji lub z dniem wykreślenia wpisu dotyczącego Klienta z CEiDG, a także w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie  upadłości lub złożenia wniosku o wszczęcie lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wszystkie wierzytelności należne ELHURT stają się natychmiast wymagalne.

 
§ 6 Limit transakcyjny
 

1. Elhurt może udzielić Klientowi – na piśmie lub mailowo - limitu transakcyjnego, który może być  uzależniony w szczególności od limitu ubezpieczenia przyznanego Elhurt przez podmiot  ubezpieczający transakcje z Klientami, współpracujący z Elhurt (Ubezpieczyciel). O ile Elhurt nie  wskazał inaczej, limit transakcyjny wynosi 10 000 złotych.

2. Za limit transakcyjny uznaje się każdorazowo sumę wszystkich wymagalnych i niewymagalnych  należności Klienta względem Elhurt wraz z aktualną wartością materiałów i komponentów  zgromadzonych lub zamówionych przez Elhurt na potrzeby realizacji zamówień Klienta.

3. Elhurt jest uprawniony w każdym czasie do zmiany kwoty limitu transakcyjnego, ze skutkiem na  przyszłość, w szczególności w przypadku obniżenia lub cofnięcia limitu ubezpieczenia przez  Ubezpieczyciela lub powzięcia informacji o zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Klienta.

4. W przypadku przekroczenia limitu transakcyjnego, Elhurt jest uprawniony do wstrzymania realizacji  wszelkich zamówień na rzecz Klienta do czasu złożenia przez Klienta dodatkowych, określonych przez  Elhurt zabezpieczeń lub wpłaty należności w kwocie przekraczającej wartość udzielonego limitu transakcyjnego, co nie stanowi opóźnienia Elhurt w wykonaniu umowy.

5. Brak złożenia zabezpieczenia na żądanie Elhurt w takim przypadku uprawnia Elhurt do rozwiązania  umowy ze skutkiem natychmiastowym lub – zgodnie z wyborem Elhurt – odstąpienia od umowy w  całości lub w części w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na udzielenie zabezpieczenia.

6. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym powoduje natychmiastową wymagalność  wszystkich zobowiązań względem Elhurt, w tym konieczność odkupu materiałów zgromadzonych na  potrzeby bieżących i przyszłych zamówień.

 
§ 7 Własność
 

1. Klient staje się właścicielem Towaru z chwilą całkowitej zapłaty za ten Towar (zastrzeżenie własności). Po upływie terminu płatności, ELHURT ma prawo zażądać od Klienta zwrotu Towarów, za  które nie została dokonana całkowita zapłata. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności przez ELHURT nie oznacza odstąpienia od umowy.

2. Do czasu całkowitej zapłaty za Towar uznaje się, że Klient nieodpłatnie przechowuje Towar, którego  właścicielem – w myśl ust. 1 powyżej – jest ELHURT.

3. W przypadku, gdy Klient dostarcza część materiałów lub elementów niezbędnych do realizacji  zamówienia, Elhurt z chwilą dokonania montażu staje się właścicielem wszelkich rzeczy  wytworzonych z elementów powierzonych lub na skutek połączenia z nimi.

4. Klient jest zobowiązany do dostarczenia elementów powierzonych w jakości oraz ilości zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, w terminie i na warunkach wskazanych przez  Elhurt, po uprzedniej awizacji dokonanej z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Elhurt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w przypadku  dostarczenia przez Klienta lub na jego zlecenie elementów o nieodpowiedniej jakości, w  niewłaściwej ilości, bez uprzedniej awizacji lub po wskazanym przez Elhurt terminie. W takim  przypadku Klient jest odpowiedzialny względem Elhurt za wszelkie szkody, w tym szkody pośrednie i  utracone korzyści, spowodowane nieterminową, wadliwą lub niekompletną dostawą elementów powierzonych.

 
§ 8 Rękojmia i gwarancja
 

1. ELHURT jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z typowego przeznaczenia Towaru albo, jeśli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

2. Klient zgłasza reklamację na piśmie lub za pomocą poczty e-mail, pod rygorem nieważności. W  reklamacji Klient powinien opisać dostrzeżone wady, załączyć zdjęcia, dokumentację testową, w  przypadku modułów wskazać, czy reklamacja dotyczy jakości wykonania montażu czy  nieprawidłowego działania konkretnego elementu oraz przesłać – na żądanie ELHURT – cały Towar  dotknięty wadami albo jego część do miejsca wskazanego przez ELHURT.

3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty ceny za Towar objęty reklamacją.

4. Klientowi przysługują z tytułu rękojmi wyłącznie dwa uprawnienia, zgodnie z jednostronnym  wyborem ELHURT: wymiana wadliwego Towaru na nowy lub naprawa Towaru, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe lub będzie powodowało po stronie ELHURT znaczne trudności lub koszty – zwrot  ceny za wadliwe egzemplarze Towarów.

5. Klient jest zobowiązany do współpracy z ELHURT na każdym etapie procesu reklamacyjnego.

6. Jeśli przedmiotem reklamacji są moduły elektroniczne, a ELHURT podjął decyzję o usunięciu wady poprzez ich naprawę, ELHURT jest uprawniony do żądania od Klienta potrzebnych wyjaśnień i wytycznych dotyczących naprawy danego modułu, o ile nie zostały one przedstawione wraz z reklamacją. Jeżeli Klient nie przedstawi żądanych informacji we wskazanym przez ELHURT terminie, ELHURT będzie uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, a także – bez dodatkowego wezwania – do utylizacji wadliwych modułów.

7. Jeżeli mimo podjęcia współpracy w zakresie reklamacji oraz przekazania przez Klienta potrzebnych wyjaśnień i wytycznych naprawa modułu nie będzie możliwa albo jej koszt będzie wyższy niż cena modułów podlegających naprawie, ELHURT będzie uprawniony do zaprzestania realizacji reklamacji i utylizacji wadliwych modułów, pod warunkiem obniżenia o 50 % ceny takich wadliwych modułów określonej w potwierdzeniu złożenia zamówienia. W takim przypadku ELHURT wystawi Klientowi fakturę VAT korygującą obniżającą cenę modułów, które nie zostały naprawione a moduły zutylizuje

8. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie przetestował Towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego odbioru i nie zawiadomił o dostrzeżonej wadzie ELHURT w terminie kolejnych 5 dni kalendarzowych. Jeżeli natomiast wada jest tego rodzaju, że nie mogła zostać wykryta podczas testów, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zawiadomi ELHURT o dostrzeżonej wadzie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej wykrycia, lecz nie dalej niż 3 miesiące od daty wydania Towaru. Wraz ze zgłoszeniem wady Klient zobowiązany jest każdorazowo wykazać
zachowanie powyższych terminów.

9. Jeśli zakupionym przez Klienta Towarem są obwody drukowane (PCB), Klient zobowiązany jest przeprowadzić montaż testowy na jednym obwodzie. Do montażu pozostałych obwodów Klient może przystąpić dopiero po pozytywnym wyniku montażu testowego. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej ani odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeśli Klient zaniecha przeprowadzenia montażu testowego.

10. Klient obowiązany jest przeliczyć dostarczony Towar niezwłocznie po jego odbiorze od przewoźnika lub ELHURT. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi dotyczące braków ilościowych dostarczonego Towaru, jeśli najdalej na koniec kolejnego dnia kalendarzowego po dniu odbioru / wydania Towaru nie zgłosi tych braków do ELHURT pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. ELHURT zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie dalej niż w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

12. Jeśli Klient nie zgadza się z odpowiedzią na reklamację, Strony mogą zlecić przeprowadzenie szczegółowych badań co do jakości Towaru, faktu wystąpienia wady oraz jej zakresu, specjalistycznemu instytutowi. W takiej sytuacji termin na ponowne rozpatrzenie reklamacji rozpocznie swój bieg od daty otrzymania przez Strony raportu zawierającego wyniki badań. Koszty wstępne sporządzenia raportu, w szczególności ewentualna zaliczka, zostaną pokryte przez Strony w równych częściach. W razie niezasadności reklamacji, wszelkie koszty sporządzenia raportu pokrywa Klient.

13. Wymiana bądź naprawa Towaru nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w szczególności z uwzględnieniem czasu niezbędnego do sprowadzenia Towaru albo komponentu od dostawcy lub poddostawcy. ELHURT podejmie starania, ażeby termin ten był jak najkrótszy. Jeżeli ELHURT wymieni wadliwy Towar lub usunie wady stosownie do zapisu niniejszego ustępu, Klient nie może żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

14. Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia stanowią jedyne i wyłączne roszczenia Klienta względem ELHURT wynikłe z wad Towaru. Rękojmia oraz udzielona Klientowi gwarancja nie obejmują w żadnym przypadku Towaru lub jego elementów podlegających zużyciu, takich jak baterie, akumulatory, żarówki oraz innych podobnych produktów lub materiałów eksploatacyjnych.

15. W przypadku udzielenia przez ELHURT gwarancji na Towar, niezachowanie przez Klienta terminów wskazanych w ust. 5 powoduje jednocześnie utratę uprawnień z tytułu udzielonej przez ELHURT gwarancji.

 
§ 9 Produkcja kontraktowa
 

1. W przypadku świadczenia przez ELHURT usług produkcyjnych, w tym montażu modułów elektronicznych, zastosowanie znajdują poniższe zapisy.

2. ELHURT jest uprawniony do jednostronnej zmiany uzgodnionego przez Strony bądź określonego przez ELHURT, stosownie do § 2 ust. 5 lub 6 OWS, terminu realizacji usługi, jeśli:

a. dostarczony przez Klienta do ELHURT materiał niezbędny do wykonania przez ELHURT Towaru, jest nieprzydatny do prawidłowego wykonania Towaru. W razie wątpliwości, skorzystanie z uprawnienia ELHURT, o którym mowa powyżej, nie prowadzi do przyjęcia przez ELHURT odpowiedzialności za wady Towaru stanowiące następstwo użycia materiałów dostarczonych przez Klienta.

b. wystąpi siła wyższa, utrudniająca realizację przedmiotu umowy (w szczególności konflikty zbrojne, mobilizacja wojskowa, rewolucje, poważne awarie podczas prac, wypadki, strajki, zdarzenia losowe) lub jeśli wystąpią jakiekolwiek inne zdarzenia niezależne od ELHURT, w szczególności opóźnione lub niekompletne dostawy od dostawców lub podwykonawców.

3. Klient jest uprawniony do sprawdzenia procesu produkcji oraz do sprawdzenia jakości materiałów przeznaczonych do produkcji, jeżeli Strony wyraźnie przyznały Klientowi takie uprawnienie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, ze wskazaniem zasad i warunków takiego sprawdzenia.

4. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, cena Towaru wytwarzanego przez ELHURT na zlecenie Klienta nie zawiera kosztów niezbędnych do uruchomienia produkcji, które zostaną odrębnie przez ELHURT wyliczone.

5. Jeżeli ELHURT wytwarza Towar na zlecenie Klienta, na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Klienta, ELHURT ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne Towaru jedynie, jeśli  Towar nie jest zgodny z dokumentacją dostarczoną przez Klienta. Ponadto, w takiej sytuacji ELHURT  nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wady nastąpiły na skutek zastosowania określonego przez Klienta sposobu produkcji.

6. Jeśli zakupionym przez Klienta Towarem są moduły elektroniczne podlegające dalszej obróbce przez Klienta lub wbudowywane w produkt Klienta, Klient zobowiązany jest przeprowadzić montaż testowy na jednym module. Do montażu pozostałych modułów Klient może przystąpić dopiero po pozytywnym wyniku montażu testowego. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej ani odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeśli Klient zaniecha przeprowadzenia montażu testowego.

7. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, w przypadku, gdy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy ELHURT a Klientem, Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia lub ELHURT wyraził zgodę na anulowanie zamówienia przez Klienta, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ELHURT należności w postaci:

a. 15 % ceny elementów, których dostawę ELHURT anulował bezkosztowo u swojego dostawcy lub producenta, oraz

b. równowartości ceny elementów, co do których anulowanie zamówienia u producenta lub dostawcy ELHURT nie było możliwe powiększonej o kwotę stanowiącą 15 % wartości tych elementów, o ile Strony nie ustaliły inaczej na piśmie lub za pośrednictwem e – mail, pod rygorem nieważności.

 
§ 10 Odpowiedzialność
 

1. ELHURT ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko za bezpośrednią szkodę wyrządzoną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W razie powstania odpowiedzialności odszkodowawczej ELHURT, jest on zobowiązany do pokrycia wyłącznie rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta. Odpowiedzialność ELHURT z tytułu poniesionej straty ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości netto Towaru, w związku z którym powstała szkoda. ELHURT nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta lub jego kontrahenta.

2. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporu między ELHURT a Klientem, związanego pośrednio lub bezpośrednio ze złożonym zamówieniem, przyjętą ofertą i zawartą umową, będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ELHURT.

3. Do wszelkich zamówień lub umów zawieranych przez Klienta z ELHURT stosuje się prawo polskie.

 
§ 11 Postanowienia końcowe
 

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ELHURT o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany w zamówieniu uważane będą za skuteczne.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.

3. Treść potwierdzenia złożenia zamówienia oraz treść niniejszych OWS stanowi całość porozumienia z ELHURT oraz jest nadrzędne w stosunku do oferty, wszelkich wcześniejszych negocjacji lub uzgodnień.

4. Niniejsze OWS zostały uchwalone uchwałą Zarządu ELHURT z dnia 3 lipca 2019 roku i obowiązują na czas nieokreślony, do czasu ich zmiany lub zastąpienia nowymi OWS.

5. Na potrzeby realizacji Umowy ELHURT gromadzi dane osobowe Klientów zawarte w zapytaniach ofertowych, zamówieniach, fakturach VAT oraz korespondencji, w tym e – mail. ELHURT jest administratorem danychosobowych Klienta będącego osobą fizyczną, pozyskanych w związku ze współpracą handlową. ELHURT realizuje w swoim przedsiębiorstwie uchwaloną przez Zarząd Politykę bezpieczeństwa, będącą zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych we wszystkich zbiorach danych osobowych administrowanych przez ELHURT. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych w ELHURT można znaleźć na stronie www.elhurt.com.pl

 
 
 
 

Pliki

Formularz zgłoszenia reklamacji towaru
formularz-zgloszenia-reklamacji-towaru---elhurt-sp.-z-o.o..doc

Formularz zgłoszenia reklamacji towaru

Regulamin sklepu internetowego www.elhurt.com.pl z dnia 25 maja 2018 roku.
regulamin-sklepu-internetowego-elhurt_2018.05.25.pdf

Regulamin sklepu internetowego www.elhurt.com.pl z dnia 25 maja 2018 roku.

Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług
Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług

Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług

General terms & conditions of sale of goods / services
General terms & conditions of sale of goods / services

General terms & conditions of sale of goods / services

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt sp. z o.o.
Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt sp. z o.o.

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt sp. z o.o.

Ogólne Warunki Dostaw
Ogólne Warunki Dostaw

Ogólne Warunki Dostaw

General terms & conditions of sale of goods / services
General terms & conditions of sale of goods / services

General terms & conditions of sale of goods / services

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt EMS
Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt EMS

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Waren und Dientstleistungen von Elhurt EMS

General terms & conditions of sale of goods / services - Elhurt EMS
General terms & conditions of sale of goods / services - Elhurt EMS

General terms & conditions of sale of goods / services - Elhurt EMS

Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług - Elhurt EMS
Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług - Elhurt EMS

Ogólne warunki sprzedaży towarów / usług - Elhurt EMS

General Conditions for Delivery - Elhurt EMS
General Conditions for Delivery - Elhurt EMS

General Conditions for Delivery - Elhurt EMS

Ogólne Warunki Dostaw - Elhurt EMS
Ogólne Warunki Dostaw - Elhurt EMS

Ogólne Warunki Dostaw - Elhurt EMS

zasilacze enclosed Mornsun

Pierwszy raz na naszej stronie?

 

  Zapraszamy
do systemu Elhurt!

Przypomnij hasło


 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.